Privacy

 Chính sách bảo mật (Chính sách ) này mô tả cách thông tin nhận dạng cá nhân (Thông tin Cá nhân) mà bạn có thể cung cấp 

Thu thập thông tin tự động

Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là bảo mật dữ liệu khách hàng và do đó, chúng tôi thực hiện chính sách không ghi nhật ký. Chúng tôi chỉ có thể xử lý dữ liệu người dùng tối thiểu, chỉ khi thực sự cần thiết để duy trì Trang web và Dịch vụ. Thông tin thu thập tự động chỉ được sử dụng để xác định các trường hợp lạm dụng tiềm ẩn và thiết lập thông tin thống kê về việc sử dụng và lưu lượng truy cập của Trang web và Dịch vụ. Thông tin thống kê này không được tổng hợp theo cách khác để xác định bất kỳ người dùng cụ thể nào của hệ thống.

Thu thập thông tin cá nhân

Bạn có thể truy cập và sử dụng Trang web và Dịch vụ mà không cần cho chúng tôi biết bạn là ai hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin nào mà ai đó có thể xác định bạn là một cá nhân cụ thể, có thể nhận dạng được. Tuy nhiên, nếu bạn muốn sử dụng một số tính năng trên Trang web, bạn có thể được yêu cầu cung cấp Thông tin Cá nhân nhất định (ví dụ: tên và địa chỉ e-mail của bạn). Chúng tôi nhận và lưu trữ bất kỳ thông tin nào mà bạn cố ý cung cấp cho chúng tôi khi bạn điền vào bất kỳ biểu mẫu trực tuyến nào trên Trang web. Khi được yêu cầu, thông tin này có thể bao gồm những điều sau:

  •  Chi tiết cá nhân như tên, quốc gia cư trú, v.v.
  •  Thông tin liên hệ như địa chỉ email, địa chỉ, v.v.
  •  Bất kỳ tài liệu nào khác mà bạn sẵn sàng gửi cho chúng tôi như bài báo, hình ảnh, phản hồi, v.v.

Một số thông tin chúng tôi thu thập trực tiếp từ bạn qua Trang web và Dịch vụ. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có thể thu thập Thông tin Cá nhân về bạn từ các nguồn khác như cơ sở dữ liệu công cộng và các đối tác tiếp thị chung của chúng tôi. Bạn có thể chọn không cung cấp cho chúng tôi Thông tin Cá nhân của bạn, nhưng khi đó bạn có thể không tận dụng được một số tính năng trên Trang web. Những người dùng không chắc chắn về những thông tin bắt buộc có thể liên hệ với chúng tôi.

Sử dụng và xử lý thông tin thu thập được

Để cung cấp Trang web và Dịch vụ cho bạn hoặc để đáp ứng nghĩa vụ pháp lý, chúng tôi có thể cần thu thập và sử dụng một số Thông tin Cá nhân nhất định. Nếu bạn không cung cấp thông tin mà chúng tôi yêu cầu, chúng tôi có thể không cung cấp cho bạn các sản phẩm hoặc dịch vụ được yêu cầu. Bất kỳ thông tin nào chúng tôi thu thập từ bạn đều có thể được sử dụng cho các mục đích sau:

  •  Trả lời các câu hỏi và cung cấp hỗ trợ
  •  Yêu cầu phản hồi của người dùng
  •  Cải thiện trải nghiệm người dùng

 Chạy và vận hành Trang web và Dịch vụ

Việc xử lý Thông tin Cá nhân của bạn phụ thuộc vào cách bạn tương tác với Trang web và Dịch vụ, nơi bạn đang ở trên thế giới và nếu một trong những điều sau áp dụng: (i) bạn đã đồng ý cho một hoặc nhiều mục đích cụ thể; tuy nhiên, điều này không áp dụng, bất cứ khi nào việc xử lý Thông tin Cá nhân tuân theo luật bảo vệ dữ liệu của Châu Âu; (ii) việc cung cấp thông tin là cần thiết để thực hiện một thỏa thuận với bạn và / hoặc cho bất kỳ nghĩa vụ nào trước hợp đồng trong đó; (iii) việc xử lý là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà bạn phải tuân theo; (iv) quá trình xử lý có liên quan đến một nhiệm vụ được thực hiện vì lợi ích công cộng hoặc trong việc thực thi thẩm quyền chính thức được giao cho chúng tôi; (v) việc xử lý là cần thiết vì các mục đích lợi ích hợp pháp do chúng tôi hoặc bên thứ ba theo đuổi.

Lưu ý rằng theo một số luật, chúng tôi có thể được phép xử lý thông tin cho đến khi bạn phản đối việc xử lý đó (bằng cách chọn không tham gia) mà không cần phải dựa trên sự đồng ý hoặc bất kỳ cơ sở pháp lý nào khác dưới đây. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ sẵn lòng làm rõ cơ sở pháp lý cụ thể áp dụng cho quá trình xử lý và cụ thể là việc cung cấp Thông tin Cá nhân là yêu cầu theo luật định hay hợp đồng hay là yêu cầu cần thiết để ký kết hợp đồng.

Tiết lộ thông tin

Tùy thuộc vào Dịch vụ được yêu cầu hoặc khi cần thiết để hoàn thành bất kỳ giao dịch nào hoặc cung cấp bất kỳ dịch vụ nào bạn yêu cầu, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với sự đồng ý của bạn với các bên thứ ba đáng tin cậy làm việc với chúng tôi, bất kỳ chi nhánh và công ty con nào khác mà chúng tôi dựa vào hỗ trợ hoạt động của Trang web và Dịch vụ có sẵn cho bạn. Chúng tôi không chia sẻ Thông tin cá nhân với các bên thứ ba không có liên kết. Các nhà cung cấp dịch vụ này không được phép sử dụng hoặc tiết lộ thông tin của bạn trừ khi cần thiết để thực hiện các dịch vụ thay mặt chúng tôi hoặc tuân thủ các yêu cầu pháp lý. Chúng tôi chỉ có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn cho những mục đích này với các bên thứ ba có chính sách bảo mật nhất quán với chúng tôi hoặc những người đồng ý tuân theo các chính sách của chúng tôi về Thông tin cá nhân.

Lưu giữ thông tin

Chúng tôi sẽ lưu giữ và sử dụng Thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc cho phép một khoảng thời gian lưu giữ dài hơn. Chúng tôi có thể sử dụng bất kỳ dữ liệu tổng hợp nào có được từ hoặc kết hợp Thông tin Cá nhân của bạn sau khi bạn cập nhật hoặc xóa nó, nhưng không theo cách có thể nhận dạng cá nhân bạn. Khi hết thời gian lưu giữ, Thông tin Cá nhân sẽ bị xóa. Do đó, quyền truy cập, quyền xóa, quyền chỉnh sửa và quyền di chuyển dữ liệu sẽ không thể được thực thi sau khi hết thời hạn lưu giữ.

Quyền của người dùng

  • Bạn có thể thực hiện một số quyền liên quan đến thông tin của bạn do chúng tôi xử lý. Cụ thể, bạn có quyền làm những việc sau: (i) bạn có quyền rút lại sự đồng ý mà trước đó bạn đã đồng ý với việc xử lý thông tin của mình; (ii) bạn có quyền phản đối việc xử lý thông tin của bạn nếu việc xử lý được thực hiện trên cơ sở pháp lý khác với sự đồng ý; (iii) bạn có quyền tìm hiểu xem thông tin đang được chúng tôi xử lý, tiết lộ thông tin về các khía cạnh nhất định của quá trình xử lý và nhận bản sao của thông tin đang được xử lý; (iv) bạn có quyền xác minh tính chính xác của thông tin của bạn và yêu cầu cập nhật hoặc sửa chữa thông tin đó; (v) bạn có quyền, trong những trường hợp nhất định, hạn chế việc xử lý thông tin của bạn, trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ không xử lý thông tin của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc lưu trữ nó; (vi) bạn có quyền, trong một số trường hợp nhất định, yêu cầu chúng tôi xóa Thông tin Cá nhân của bạn; (vii) bạn có quyền nhận thông tin của mình ở định dạng có cấu trúc, được sử dụng phổ biến và máy có thể đọc được và, nếu khả thi về mặt kỹ thuật, để truyền thông tin đến bộ điều khiển khác mà không gặp bất kỳ cản trở nào. Điều khoản này có thể áp dụng với điều kiện là thông tin của bạn được xử lý bằng các phương tiện tự động và việc xử lý dựa trên sự đồng ý của bạn, dựa trên hợp đồng mà bạn tham gia hoặc theo các nghĩa vụ trước hợp đồng.
  • Bạn có quyền nhận thông tin của mình ở định dạng có cấu trúc, được sử dụng phổ biến và máy có thể đọc được và, nếu khả thi về mặt kỹ thuật, để truyền thông tin đến bộ điều khiển khác mà không gặp bất kỳ cản trở nào. Điều khoản này có thể áp dụng với điều kiện là thông tin của bạn được xử lý bằng các phương tiện tự động và việc xử lý dựa trên sự đồng ý của bạn, dựa trên hợp đồng mà bạn tham gia hoặc theo các nghĩa vụ trước hợp đồng.
  • Bạn có quyền nhận thông tin của mình ở định dạng có cấu trúc, được sử dụng phổ biến và máy có thể đọc được và, nếu khả thi về mặt kỹ thuật, để truyền thông tin đến bộ điều khiển khác mà không gặp bất kỳ cản trở nào. Điều khoản này có thể áp dụng với điều kiện là thông tin của bạn được xử lý bằng các phương tiện tự động và việc xử lý dựa trên sự đồng ý của bạn, dựa trên hợp đồng mà bạn tham gia hoặc theo các nghĩa vụ trước hợp đồng.

Quyền riêng tư của trẻ em

Chúng tôi không cố ý thu thập bất kỳ Thông tin Cá nhân nào từ trẻ em dưới 18 tuổi. Nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng không gửi bất kỳ Thông tin Cá nhân nào qua Trang web và Dịch vụ. Chúng tôi khuyến khích cha mẹ và người giám hộ hợp pháp giám sát việc sử dụng Internet của con cái họ và giúp thực thi Chính sách này bằng cách hướng dẫn con cái họ không bao giờ cung cấp Thông tin Cá nhân thông qua Trang web và Dịch vụ mà không được sự cho phép của họ. Nếu bạn có lý do để tin rằng một đứa trẻ dưới 18 tuổi đã cung cấp Thông tin Cá nhân cho chúng tôi thông qua Trang web và Dịch vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Bạn cũng phải đủ tuổi để đồng ý với việc xử lý Thông tin cá nhân ở quốc gia của bạn (ở một số quốc gia, chúng tôi có thể cho phép cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn làm điều đó thay mặt bạn).

Không theo dõi tín hiệu

Một số trình duyệt kết hợp tính năng Không theo dõi để báo hiệu cho các trang web bạn truy cập rằng bạn không muốn theo dõi hoạt động trực tuyến của mình. Theo dõi không giống như sử dụng hoặc thu thập thông tin liên quan đến một trang web. Vì những mục đích này, theo dõi đề cập đến việc thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ những người tiêu dùng sử dụng hoặc truy cập một trang web hoặc dịch vụ trực tuyến khi họ di chuyển qua các trang web khác nhau theo thời gian. Trang web và Dịch vụ không theo dõi khách truy cập theo thời gian và trên các trang web của bên thứ ba. Tuy nhiên, một số trang web của bên thứ ba có thể theo dõi các hoạt động duyệt web của bạn khi họ cung cấp nội dung cho bạn, điều này cho phép họ điều chỉnh những gì họ hiển thị cho bạn.

Liên kết đến các tài nguyên khác

Trang web và Dịch vụ chứa các liên kết đến các tài nguyên khác không do chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát. Xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về thực tiễn bảo mật của các tài nguyên khác hoặc các bên thứ ba đó. Chúng tôi khuyến khích bạn lưu ý khi rời khỏi Trang web và Dịch vụ cũng như đọc các điều khoản về quyền riêng tư của mỗi và mọi tài nguyên có thể thu thập Thông tin Cá nhân.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi bảo mật thông tin bạn cung cấp trên máy chủ trong một môi trường được kiểm soát, an toàn, được bảo vệ khỏi truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ hành chính, kỹ thuật và vật lý hợp lý nhằm nỗ lực bảo vệ chống lại việc truy cập, sử dụng, sửa đổi và tiết lộ trái phép Thông tin Cá nhân trong sự kiểm soát và lưu giữ của mình. Tuy nhiên, không thể đảm bảo việc truyền dữ liệu qua Internet hoặc mạng không dây. Do đó, trong khi chúng tôi cố gắng bảo vệ Thông tin Cá nhân của bạn, bạn thừa nhận rằng (i) có những giới hạn về bảo mật và quyền riêng tư của Internet nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi; (ii) tính bảo mật, tính toàn vẹn và quyền riêng tư của bất kỳ và tất cả thông tin và dữ liệu được trao đổi giữa bạn và Trang web và Dịch vụ không thể được đảm bảo;

Vi phạm dữ liệu

Trong trường hợp chúng tôi nhận thấy rằng tính bảo mật của Trang web và Dịch vụ đã bị xâm phạm hoặc Thông tin cá nhân của người dùng đã bị tiết lộ cho các bên thứ ba không liên quan do hoạt động bên ngoài, bao gồm nhưng không giới hạn ở các cuộc tấn công bảo mật hoặc gian lận, chúng tôi có quyền thực hiện các biện pháp thích hợp một cách hợp lý, bao gồm, nhưng không giới hạn, điều tra và báo cáo, cũng như thông báo và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật. Trong trường hợp vi phạm dữ liệu, chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để thông báo cho các cá nhân bị ảnh hưởng nếu chúng tôi tin rằng có nguy cơ gây tổn hại hợp lý cho người dùng do vi phạm hoặc nếu luật pháp yêu cầu thông báo. Khi thực hiện, chúng tôi sẽ đăng thông báo trên Trang web.

Các thay đổi và sửa đổi

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi Chính sách này hoặc các điều khoản của nó liên quan đến Trang web và Dịch vụ theo quyết định của chúng tôi vào từng thời điểm và sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với cách chúng tôi xử lý Thông tin Cá nhân. Khi chúng tôi thực hiện, chúng tôi sẽ sửa lại ngày cập nhật ở cuối trang này. Chúng tôi cũng có thể cung cấp thông báo cho bạn theo các cách khác theo quyết định của chúng tôi, chẳng hạn như thông qua thông tin liên hệ mà bạn đã cung cấp. Bất kỳ phiên bản cập nhật nào của Chính sách này sẽ có hiệu lực ngay khi đăng Chính sách sửa đổi trừ khi có quy định khác. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web và Dịch vụ sau ngày Chính sách sửa đổi có hiệu lực (hoặc hành động khác được chỉ định tại thời điểm đó) sẽ cấu thành sự đồng ý của bạn đối với những thay đổi đó. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không, nếu không có sự đồng ý của bạn,

Chấp nhận chính sách này

Bạn xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách này và đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của Chính sách. Bằng cách truy cập và sử dụng Trang web và Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách này. Nếu bạn không đồng ý tuân theo các điều khoản của Chính sách này, bạn không được phép truy cập hoặc sử dụng Trang web và Dịch vụ.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi để hiểu thêm về Chính sách này hoặc muốn liên hệ với chúng tôi về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến quyền cá nhân và Thông tin cá nhân của bạn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi